Login or Register to make a submission.

As part of the submission process, authors are required to check off their submission's compliance with all of the following items, and submissions may be returned to authors that do not adhere to these guidelines.

 • The submission has not been previously published, nor is it before another journal for consideration (or an explanation has been provided in Comments to the Editor).
 • The submission file is in OpenOffice, Microsoft Word, or RTF document file format.
 • Where available, URLs for the references have been provided.
 • The text is single-spaced; uses a 12-point font; employs italics, rather than underlining (except with URL addresses); and all illustrations, figures, and tables are placed within the text at the appropriate points, rather than at the end.
 • The text adheres to the stylistic and bibliographic requirements outlined in the Author Guidelines.

INSTRUKCJA WYDAWCY

 

 1. Czasopisma, które są wydawane:

Inżynieria Rolnicza wydawana jest pod patronatem Polskiego Towarzystwa Inżynierii Rolniczej. Od 2014 r. czasopismo ukazuje się w języku angielskim. W czasopiśmie publikowane są materiały prezentowane na krajowych i międzynarodowych konferencjach i szkoleniach naukowych, rozprawy i monografie naukowe. Redakcja mieści się na Wydziale Produkcji i Energetyki Uniwersytetu Rolniczego w Krakowie, ul. Balicka 116B, 30-149 Kraków. Sekretarz: prof. dr hab. inż. Sławomir Kocira, e-mail:   slawomir.kocira@gmail.com ; redakcja@ptir.org

 

 1. Rodzaje publikacji
  • Artykuły przeglądowe przedstawiające stan i kierunek rozwoju nauki w zakresie wybranej tematyki.
  • Artykuły naukowe zawierające oryginalne wyniki sfinalizowanych badań teoretycznych lub eksperymentalnych, których treść może wpłynąć na wzrost wiedzy naukowej z zakresu inżynierii rolniczej.
  • Komunikaty naukowe prezentujące wyodrębnione fragmenty prowadzonych badań, a także oryginalne stanowiska badawcze, metody pomiarów lub metody opracowania wyników pomiarów.

 

 1. Ogólne i formalne wymagania dotyczące przygotowania studiów

Materiały przekazywane do Redakcji za pośrednictwem strony internetowej http://agriceng.ptir.org powinny być kompletne (ze streszczeniem, słowami kluczowymi, tabelami, indeksami, rycinami i bibliografią); jednoznaczna z jasno określoną hierarchią tytułów (tytuł główny, tytuły działów, podtytuły, poprawna numeracja stron, precyzyjnie wskazane ilustracje, precyzyjne formuły, znaki specjalne itp.) i ostateczna (modyfikacje autorskie są możliwe tylko w uzasadnionych przypadkach) poza modyfikacjami wprowadzonymi na wniosek recenzentów, Redaktorów tematycznych lub Redakcji. Artykuły należy nadsyłać w języku polskim lub angielskim.

https://sciendo-parsed-data-feed.s3.eu-central-1.amazonaws.com/AGRICENG/Instructions_for_Authors.pdf